Flyspot - REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG - FLYSPOT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG - FLYSPOT


1. Przedmiot

Regulamin określa zasady zawierania przez Klienta z FlySpot Umowy o świadczenie Usług oraz realizacji takich Usług na rzecz Klienta bądź innego Użytkownika, w tym zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Definicje

FlySpot – AEROTUNEL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie, 00090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508. Kontakt z FlySpot: e-mail: recepcja@FlySpot.com, tel.: 698626500;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Rejestracja – proces zakładania przez Klienta konta w Serwisie, zawierającego dane Klienta, służące do jego identyfikacji w Serwisie oraz dokonywania Rezerwacji i zawierania Umowy;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Rezerwacja – zarezerwowanie Usługi i terminu jej realizacji, dokonane za pośrednictwem Serwisu;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez FlySpot, dostępny pod adresem www.flyspot.com;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Klientem a FlySpot;

Usługa - świadczona przez FlySpot usługa lotu w Tunelu lub symulatorze lotu, na którą mogą składać się dodatkowe świadczenia, jak w szczególności – w przypadku osób początkujących korzystających z Usługi - szkolenie oraz zapewnienie kombinezonu i kasku;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Użytkownik – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Usługi nabytej przez Klienta (przy czym Użytkownikiem może być również sam Klient będący osobą fizyczną);

Tunel – tunel aerodynamiczny prowadzony przez FlySpot w Morach k. Warszawy, ul. Wspólna Droga 1 lub w Katowicach, ul. Chorzowska 100;

Voucher – voucher uprawniający do skorzystania z Usługi oferowanej przez FlySpot. Nabycie Voucherów jest możliwe w punktach sprzedaży stacjonarnych, w szczególności w obiektach FlySpot lub za pośrednictwem internetu, na stronie sklep.flyspot.pl, według zasad wynikających z Regulaminu Sklepu Internetowego FlySpot.

3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.

 2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić login i hasło.

 4. W zakresie dopuszczonym przez prawo FlySpot nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

 5. W celu przeglądania Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.

 6. Dokonywać Rezerwacji oraz nabywać Usługi (zawierać Umowę) za pośrednictwem Serwisu mogą wyłącznie Klienci, którzy uprzednio dokonali Rejestracji.

 7. Do korzystania z Serwisu, w tym dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy, niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.). Ponadto, do dokonania Rejestracji, Rezerwacji i zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Rezerwacja; zawarcie Umowy

 1. Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Poprzez wybór odpowiednich opcji w Serwisie Klient może dokonać Rezerwacji, w szczególności wybierając Usługę i termin jej realizacji.

 3. Dokonując wyboru Usługi należy zwrócić uwagę na szczegóły podane w Serwisie, w tym – w przypadku lotu w Tunelu – m.in. liczbę minut lotu oraz miejsce realizacji Usługi (Warszawa lub Katowice).

 4. Po zaznaczeniu danego pola z terminem realizacji Usługi (jeszcze przed zaakceptowaniem Rezerwacji) Klient uzyska informację o cenie Usługi.

 5. Akceptacja Rezerwacji, w tym ceny Usługi, następuje poprzez zaznaczenie pola „Rezerwuję” lub innego równoznacznego. Następnie, Klient zostaje przekierowany na stronę, na której znajduje się link do Regulaminu oraz – w przypadku lotu w Tunelu - do treści oświadczenia, którego wypełnienie przez Użytkownika będzie wymagane przed skorzystaniem z Usługi. Po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem i treścią oświadczenia, jak również potwierdzenia chęci dokonania Rezerwacji Usługi lotu w Tunelu dla konkretnego miejsca (Warszawy bądź Katowic), Klient zostaje przekierowany na stronę płatności.

 6. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem szczegółów zarezerwowanej Usługi, w tym jej rodzaju, terminu i ceny Usługi.

 7. Zawarcie przez Klienta z FlySpot Umowy następuje z chwilą dokonania zapłaty za Usługę.

 8. Jeśli Klient nie dokona płatności za Usługę objętą Rezerwacją w ciągu 1 godziny od momentu złożenia Rezerwacji, taka Rezerwacja zostanie anulowana, bez żadnych dalszych roszczeń po którejkolwiek ze Stron.

 9. Płatność za Usługę jest możliwa przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisu DOTPAY. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności Dotpay i go zaakceptować.

 10. Dokonanie płatności za Usługę za pośrednictwem elektronicznych kanałów płatności zostanie potwierdzone przez FlySpot w drodze przesłania Klientowi wiadomości e-mail.

 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a FlySpot zostaje zawarta na czas wykonania Usługi.

 12. Ceny Usług wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT.

5. Brak prawa odstąpienia od Umowy

W przypadku dokonania Rezerwacji oraz jej opłacenia (zawarcia Umowy z FlySpot), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, takie prawo nie przysługuje Klientowi również w przypadku, jeśli stroną Umowy jest Konsument.

6. Jakość Usług; reklamacje

 1. FlySpot zobowiązuje się do realizacji Usługi zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wynikającymi z Regulaminu i obowiązującego prawa oraz przy dochowaniu należytej staranności, ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie Usług, jak również innych działań realizowanych przez FlySpot w związku z Usługami.

 3. Reklamacje można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: recepcja@FlySpot.com lub listownie na adres FlySpot, wskazany w definicjach.

 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta i opis reklamacji.

 5. FlySpot rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail podany na koncie Klienta w Serwisie, chyba ze Klient zażądał w reklamacji wysłania odpowiedzi na inny adres.

 6. W przypadku niemożności realizacji Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej, FlySpot zaproponuje Klientowi możliwość realizacji Usługi w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. W razie nieskorzystania z Usługi przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie, zastosowanie znajdują postanowienia art. 7 poniżej.

 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do gwarancji prawidłowości realizacji Usług przez FlySpot i uprawnień Klienta lub Użytkowników w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji Usługi, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w razie nabycia Usługi przez Konsumenta – również przepisy Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem art. 5 powyżej.

7. Zmiany

 1. W zakresie opisanym w Serwisie oraz z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, FlySpot dopuszcza dokonywanie przez Klienta zmian Umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

  1. daty dokonanej Rezerwacji Usługi, w tym również w przypadku, jeśli Użytkownik nie stawił się w obiekcie FlySpot w zarezerwowanym terminie Usługi;
  2. w przypadku lotu w Tunelu - zmiany miejsca świadczenia Usługi;
  3. zmiany dokonanej Rezerwacji na Voucher;
  4. odnowienia okresu ważności Vouchera (po dacie wygaśnięcia);
  5. zmiany innych, wskazanych w Serwisie, zasad świadczenia Usługi.

 2. Dokonywanie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, wiąże się z dodatkową opłatą, której wysokość wynika z cennika dostępnego w Serwisie. Wysokość opłaty zależna jest przede wszystkim od rodzaju zmiany, w tym czasu, który pozostaje do zarezerwowanej daty świadczenia Usługi.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest AEROTUNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-090, Al. Solidarności 75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587608, NIP: 5252533508, e-mail: recepcja@FlySpot.com (‘FlySpot’).

 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez FlySpot dla celów niezbędnych do wykonania Umowy. Ponadto, FlySpot może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez FlySpot, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.

 3. Dla celów marketingowych FlySpot może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie FlySpot, w szczególności podwykonawcom, z których FlySpot korzysta dla potrzeb świadczenia Usług.

 5. W przypadku nabycia Usługi lotu w Tunelu, dane osobowe (imię i nazwisko) Klienta mogą być widoczne na tablicy świetlnej umieszczonej wewnątrz budynku FlySpot, w ‘kolejce lotów’. Podczas rezerwacji usługi Klient ma możliwość - edytując odpowiednie pole swojej rezerwacji - umieścić w kolejce lotu jedynie pseudonim (nick) Klienta wprowadzony w szczegółach rezerwacji.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 -9 poniżej, dane osobowe Klientów będą przechowywane przez FlySpot przez okres realizacji Umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.

 7. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez FlySpot przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, FlySpot będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.

 8. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usługi lotu w Tunelu, zostaną oni poproszeni przed odbyciem lotu o wypełnienie i podpisanie oświadczenia, w którym Użytkownik powinien również podać swoje dane osobowe, w tym informacje o stanie zdrowia. Powyższe dane będą zbierane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, dla potrzeb realizacji Usługi, w szczególności dostosowania sposobu wykonania usługi do ew. problemów zdrowotnych. Ust. 3 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie.

 9. Ponadto, w przypadku nabycia Usługi lotu w Tunelu, wizerunek Użytkownika zostaje utrwalony przez FlySpot w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania filmów z lotu, które zostają wysłane na życzenie Użytkownika na wskazany przez niego e-mail lub mogą zostać skopiowane przez Użytkownika w obiekcie FlySpot na wybrany przez Użytkownika nośnik pamięci. Materiały video z utrwalonym wizerunkiem Użytkownika są kasowane po upływie [●] od dnia ich nagrania.

 10. Na terenie obiektów FlySpot funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia tych osób i mienia FlySpot. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania dostępu do takich danych. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem, iż nagrania, które mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, mogą być przechowywane dłużej, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 11. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient lub Użytkownik ma prawo do żądania od FlySpot dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji Umowy z FlySpot i skorzystania z Usługi.

9. Postanowienia końcowe

 1. FlySpot zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadkach prowadzenia konserwacji, napraw bądź rozbudowy Serwisu.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FlySpot nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. FlySpot w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające funkcjonowanie Serwisu lub w treści prezentowane w Serwisie, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Spory wynikające z Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i FlySpot, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.